منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایشی، ساکنینو، ،

دانلود پایان نامه

محاسبات لحاظ گردد.
نکته ای که در محاسبات بارهای سرمایشی میبایست لحاظ نمود تاثیر پروفیل های زمانی میباشد . لذا به منظور محاسبه دقیق بارهای سرمایشی بایستی محاسبات به صورت ساعتی برای تمام ساعات روز در گرم ترین روز سال که از جداول هواشناسی اخذ میگردد انجام پذیرد و سپس پروفیل زمانی ناشی از میزان حضور ساکنینو میزان کارکرد تجهیزات

پاسخی بگذارید