منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرایط آب و هوایی، مصرف انرژی

دانلود پایان نامه

انتخاب نمود همچنین بایستی دمای شرایط بیرون را از جداول سازمان هواشناسی انتخاب نمود در شکل (۲-۸) نقشه تقسیمات اقلیمی ایران نشان داده شده است.

شکل(۲-۸) نقشه تقسیمات اقلیمی ایران از نظر شرایط آب و هوایی

۲-۶-۲ بارهای برودتی
محاسبات بارهای سرمایشی۱۲ اولین مرحله در انتخاب تجهیزات سرمایشی ومحاسبه مصرف انرژی ساختمان میباشد. برای

پاسخی بگذارید