منابع پایان نامه ارشد با موضوع فضاهای داخلی

دانلود پایان نامه

اطمینان از این که تجهیزات سرمایشی بتوانند دمای فضاهای داخلی ساختمان را تحت هر شرایطی، در حد مطلوب نگه دارند ، بار سرمایشی بیشینه۱۳ مورد نظر قرار میگیرد. محاسبه بار های سرمایشی عبارت است از تعیین بار سرمایشی کل حاصل از گرمای انتقالی از طریق
اجزای سازه خارجی(دیوارها، سقف ها وبام ها) ؛ این نوع بارها ی حرارتی شامل بار های حرارتی

پاسخی بگذارید