منابع پایان نامه ارشد با موضوع میباشند.، گردند:، فارنهایت)، سانتیگراد(۱۰۴

دانلود پایان نامه

می تواندصورت پذیرد:
الف- تفاوت در درجه حرارت
ب- تفاوت در رطوبت
مناطق مختلف از نظر ماکزیمم درجه حرارت خشک در تابستان به دو بخش گرم و معتدل تقسیم می گردند:
الف- مناطق گرم
مناطقی هستند که درجه حرارت خشک بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد(۱۰۴ درجه فارنهایت) را دارا میباشند.
ب- مناطق معتدل
مناطقی هستند که درجه حرارت خشک پایین تر از ۴۰

پاسخی بگذارید