منابع پایان نامه ارشد با موضوع ها؛، برودتی، ها)؛با، داخلی(پارتیشن

دانلود پایان نامه

اجزای سازه داخلی(پارتیشن ها)؛با توجه به اینکه دمای قسمت های مختلف یک ساختمان با دمای قسمت های دیگر متفاوت است بنابراین همیشه مقداری حرارت از طریق هدایت و جابجایی به مناطق با دمای کمتر منتقل می گردد که میبایست در محاسبات بار های برودتی این مسئله درنظر گرفته شود.
پنجره ها؛ به دلیل اینکه مقدار زیادی بار حرارتی از طریق پنجره ها به

پاسخی بگذارید