منابع پایان نامه ارشد با موضوع (چگالی)، (لزجت، سینماتیکی)باید، ν

دانلود پایان نامه

یک ورودی پیچشی را نیز شامل می‌شود.]۱۳[

روند الگوریتمی طراحی انژکتور پیچشی ساده
اطلاعاتی نظیر شامل Q(دبی حجمی) یا G(دبی جرمی) ، α (زاویه پاشش)،∆P (اختلاف فشار)، ρ (چگالی) و ν (لزجت سینماتیکی)باید داده شوند.
با استفاده از منحنی شکل ۳-۲، مقادیر K و μ پیدا می‌شوند.
با استفاده از رابطه ۳-۳۹ (d_o=√(۴G/(πμ√(۲ρP_t )))

پاسخی بگذارید