منابع پایان نامه ارشد با موضوع چیلر، اواپراتور، کمپرسوری، شودشکل(۲-۹).

دانلود پایان نامه

از شیر انبساط وارد اواپراتور شده و در اثر مکش و ازدیاد حجم تبخیر شده ، حرارت محیط اطراف را کسب می کند و درنتیجه هوای اطراف اواپراتور سرد می شودشکل(۲-۹).

شکل(۲-۹) اصول کار یک چیلر تراکمی

تفاوت اصلی چیلر های کمپرسوری در نوع تراکم سیستم مبرد این تجهیزات می باشد ولیکن اساس کار همه این سیستم ها یکی میباشد .
تمام سیستم های

پاسخی بگذارید