منابع پایان نامه ارشد با موضوع چیلر، دستگاه،وقتی، هواساز، گیرد،۱۰

دانلود پایان نامه

برودت آن کار می کند مشخص گردد. سپس بر اساس این بار ماکزیمم ،چیلر مورد نظر انتخاب می شود. در این جا به چند نکته ضروری اشاره می کنیم.
نکته، در محاسبات بار اعمالی به دستگاه،وقتی چیلر به همراه دستگاه هواساز مورد استفاده قرار می گیرد،۱۰ درصد بار کل دستگاه به عنوان نشت هوا و جذب گرما در کنال هوا در نظر گرفته می شود. وقتی چیلر در

پاسخی بگذارید