منابع پایان نامه ارشد با موضوع چیلر، کمپرسور:، اند.متداولترین، سرما

دانلود پایان نامه

تبرید تراکمی که جهت ایجاد سرما بکار گرفته می شوند از چهار قسمت اصلی تشکیل شده اند. این چهار قسمت عبارتند :
کمپرسور
کندانسور
شیر انبساط
اواپراتور
شرح قسمت های چیلر تراکمی
کمپرسور:
کمپرسورها در واقع قلب یک سیستم تبرید هستند کمپرسورها بسیار متنوع و هر کدام برای نوعی از دستگاه های تبرید طراحی شده اند.متداولترین

پاسخی بگذارید