منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۲۷، بودن،همچنین، ج-،

دانلود پایان نامه

را دارا باشند.
ب- مناطق نیمه مرطوب
مناطقی هستند که درجه حرارت مرطوب از ۲۳ الی ۲۷ درجه سانتیگراد را دارا باشند.
ج- مناطق مرطوب
مناطقی هستند که درجه حرارت مرطوب بیش از ۲۷ درجه سانتیگراد را دارا باشند.
بنابر این هر منطقه را با دو مشخصه گرم و یا معتدل بودن،همچنین خشک ، نیمه مرطوب و یا مرطوب بودن می توان در تیپ مخصوص جای داد.
با

پاسخی بگذارید