منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۲-۷، دستگاهای، برودتی،

دانلود پایان نامه

داخلی و سیستم روشنایی و تجهیزات تهویه مطبوع در محاسبات وارد تا از بیش شدن بیش از حد تجهیزات جلوگیری نمود عدم دقت در این بخش باعث افزایش ظرفیت دستگاهای برودتی و همچنین تحمیل هزینه های ناخواسته میگردد.

۲-۷ محاسبات و روش انتخاب اجزای سیستم های تهویه مطبوع
با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش ۲-۴ در خصوص انواع سیستم های تهویه

پاسخی بگذارید