منابع پایان نامه ارشد با موضوع mm، شد:، l_p=3〖d^'〗_p=2.91، l=d_o=1

شود.
k_λ=Rr_0/(ir_(p )^2+( λ⁄۲ )R(R-r_0 ))=1.88≈۲
بنابراین مقادیر α و μ تغییر چندانی نمی‌کند.
حال بقیه پارامترها محاسبه می‌شود (مطابق شکل ۴-۱):
D_s=2R+〖d^’〗_p≅۶ mm
l=d_o=1 mm
l_s=10 mm
l_p=3〖d^’〗_p=2.91
لذا ضخامت دایره خواهد شد:
t= l_(p )/√۳=۱.۶۸ mm≈۲ mm
شکل ۴-۱- شماتیک انژکتور پیچشی با مشخص کرد

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *