منابع پایان نامه ارشد با موضوع mm، K/λ، (ϕ^۱.۵-۱)=۳.۲۳، (ϕ^۱.۵-۱)

mm
dp=√((۲Rd_0)/ik)=√((۲×۲.۵×۱×〖۱۰〗^(-۶))/(۳×۲))=۹.۱۴۲×〖۱۰〗^(-۴) m≈۰.۹≈۱ mm
B= R/r_p =5.47
B^2/i-K=6.97
〖d^’〗_p=d_p/√φ=۰.۹۷
Re= 4G/(πρν√i 〖d^’〗_p )=1.13×〖۱۰〗^۴ log⁡λ=۲۵.۸/〖(log〗⁡〖Re)〗^۲.۵۸ -۲⟶λ=.۰۴۷
ϕ=۱.۰۵
K/λ (ϕ^۱.۵-۱)=۳.۲۳
با توجه به این که K/λ (ϕ^۱.۵-۱) B^2/i-K است، باید k_λ محاسبه

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *