منابع پایان نامه ارشد با موضوع )=Rr_0/(ir_(p، )^۲+(، λ⁄۲، )R(R-r_0

(B= R/r_p ) B^2/i-K≤ ۲/λ(Φ^۱.۵ -۱)
اگر نتوان از اثر لزجت صرفنظر کرد بایستی بجای K در معادلات از k_λ استفاده نمود و مجدداً مقادیر α و μ را از نمودار به‌دست آورد. k_(λ )=Rr_0/(ir_(p )^2+( λ⁄۲ )R(R-r_0 ))
برای سیال لزج با استفاده از روابط ۳-۴۲ و ۳-۴۳ و ۳-۴۴ و ۳-۴۵ می‌توان مقادیر v_p

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *