منابع پایان نامه ارشد با موضوع tg، α/۲، (۳-۲۶)، v

دانلود پایان نامه

(۳-۲۵)
که v سرعت محیطی در شعاع میانگین است. همچنین داریم:
r= 1/2(r_o+r_r) (3-26)
با استفاده از روابط سرعت می‌توان مقدار tg α/۲ بر حسب μ و K را

پاسخی بگذارید