منابع پایان نامه ارشد با موضوع tg، α/۲=v ̅/u ̅، (۳-۳۱)، v ̅

دانلود پایان نامه

نهایت خواهد شد:
tg α/۲=(۲√۲(۱-ϵ))/(√ϵ(۱+√(۱-ϵ))) (۳-۳۰)
برای محاسبه دقیق تر رابطه زیر را استفاده می‌شود
tg α/۲=v ̅/u ̅ (۳-۳۱)
که v ̅ و u ̅ مؤلفه‌های

پاسخی بگذارید