منبع تحقیق با موضوع آنالیزها، اکولوزیکی، گوناگون،، ۵’UTRوP1

دانلود پایان نامه

می‌باشند. اما در نواحی ۵’UTRوP1 تنوع مشاهده شد بطوریکه شباهت توالی نوکلئوتیدی و توالی اسیدآمینه‌ها، کمتر از دیگر نواحی بود. این بررسی اظهار کرد که این تفاوت ممکن است ناشی از موتاسیون متفاوت یک جد مشترک باشد و یا اینکه تحت فشار انتخابی متفاوت در دو منطقه اکولوزیکی گوناگون، موتاسیون صورت گرفته باشد. همچنین آنالیزها نشان دادند که

پاسخی بگذارید