منبع تحقیق با موضوع ایزولههای، هندوانه، موزاییک، (EM)

دانلود پایان نامه

ویروس موزاییک هندوانه در جنوب شرقی فرانسه را بررسی کردهاند. در سال ۱۹۹۹ در جنوب شرقی فرانسه علایم شدیدی از ویروس موزاییک هندوانه در برگ و میوه کدو سبز مشاهد شد که پیدایش آنها در ارتباط با معرفی ایزولههای در حال حضور۳۹ (EM) دور افتاده در سطح مولکولی از ایزولههای کلاسیک۴۰ (CL) که در حال حاضر بیش از ۳۰ سال حضور دارند، است. نتایج

پاسخی بگذارید