منبع تحقیق با موضوع تراریخته، بودند،، الایزا،، کدوهای

دانلود پایان نامه

و ZW-20H حاوی ژنهای بیان پوشش پروتئینی این دو ویروس و کدوهای غیرتراریخته، مقایسه کرده‌اند. در این بررسی گیاهان غیرتراریخته که با تلقیح مکانیکی آلوده به این دو ویروس شده بودند، به وسیله گیاهان تراریخته کدو محصور شدند. با استفاده از الایزا، فقط تعدادی از گیاهان تراریخته علائم اندکی از آلودگی به این دو ویروس را نشان دادند. آنالیزهای

پاسخی بگذارید