منبع تحقیق با موضوع تقسیم بندی

دانلود پایان نامه

را بر اساس دو عامل شدت و زمان بیماری به ۶ دسته که وابسته به سال، ویروس یا منطقه نبود، تقسیم بندی کرد. اگرچه دما در ماههای بهار یک عامل اصلی در اپیدمی شدید این دو ویروس معرفی شد اما عواملی مانند تکامل فضایی این دو ویروس که نشان‌دهنده وجود گونه‌های مختلف شته به عنوان وکتور در اپیدمی‌شدن این ویروسها، نقش داشت.
برون۲۷ و همکاران

پاسخی بگذارید