منبع تحقیق با موضوع توالی‌یابی، موزائیک، هندوانه، نوترکیبی

دانلود پایان نامه

کدوی مسما و حلوایی، تلقی می‌شد. در این بررسی دیده شد که مقاومت به WMV، مقاومت غالب تک ژنی با نام WMVمی‌باشد.
دسبیز و لکوک (۲۰۰۴)؛ با توالی‌یابی ۱۰ جدایه ویروس موزائیک هندوانه از میزبان کدو، به نوترکیبی اختصاصی میان این ویروس و ویروس موزائیک سویا در ناحیه ‘۵ ژنوم، پی برده‌اند. در این بررسی آنالیزهای توالی‌یابی با استفاده از

پاسخی بگذارید