منبع تحقیق با موضوع دسته بندی

دانلود پایان نامه

درگیر در پراکنش مکانی آنها مورد استفاده قرار گرفت. آنها از دو روش یکی دسته بندی جمعیت (SAMOVA) و دیگری الگوریتم حداکثر تفاوت (اختلاف/ الگوریتم Monmonier) برای تجسم و تعیین کمیت مانع جریان ژن بین جمعیتها همراه شد. هر دو روش نتایج مشابهی به همراه داشت و دو موانع اصلی شناسایی شدند. اولی ممکن است به موانع فیزیکی نسبت به جریان ژن مربط

پاسخی بگذارید