منبع تحقیق با موضوع سیستمیک، persicae، غیرتراریخته، می‌داد.

دانلود پایان نامه

آماری گیاهان تراریخته مثبت در تست الایزا نشان داد که فقدان رابطه فضایی روی گسترش این دو ویروس توسط آزمایشات فرستادن امواج صوتی انجام شد. در واقع وابستگی فضایی قوی روی گسترش این دو ویروس در گیاهان غیرتراریخته پیدا شد که نشانه‌های سیستمیک شدیدی را در آنها گسترش می‌داد. همچنین اطلاعات آماری توسط آزمایشات انتقال با شته Myzus persicae

پاسخی بگذارید