منبع تحقیق با موضوع فیلوژنتیکی، SimPlot،، MEGA، ژن،

دانلود پایان نامه

در جمعیت‌های طبیعی ویروس موزائیک هندوانه بررسی کرده‌اند. توالی‌یابی بلند ۱۳ جدایه این ویروس متعلق به ۳ گروه اصلی مولکولی مربوط به ناحیه CP، به دست آمد. و سپس با ۴ توالی در دسترس در بانک ژن، مقایسات فیلوژنتیکی با استفاده از برنامه‌های SimPlot، MEGA 3، W Clustal و روش GARD صورت گرفت. آنالیز فیلوژنتیکی نشان داد که یک پیوستگی میان

پاسخی بگذارید