منبع تحقیق با موضوع هندوانه)، دلمیگلیو، (ازجمله، کدوئیان

دانلود پایان نامه

استفاده از روش Sawyer’s and Jacobsen’s انتخاب شدند و گروهی هم با این سه منطقه کدکننده، آنالیز شدند. این بررسی انتخاب قوی در برابر جدایه‌هایی با پروتئین‌های نوترکیب را حتی هنگامی‌که از نژادهای وابسته شبیه به هم تشکیل شده باشند، نشان می‌دهد.
دلمیگلیو و پیرسون۳۰ (۲۰۰۶)؛ انتشار ۳ ویروس مهم کدوئیان (ازجمله موزائیک هندوانه) را در

پاسخی بگذارید