منبع تحقیق با موضوع هندوانه، موزائیک، پوتـیویـروس، (۲۰۰۶)؛

دانلود پایان نامه

نوعی کدوی بومی (Sicyos australis) کمیاب در نیوزلند گزارش داده‌اند. در مورد WMV با انجام روش الایزا مشاهده شد این ویروس در سه بخش منطقه وجود دارد، درصورتی که CMV تنها در یک بخش از کاشت این نوع کدو در منطقه دیده می‌شود.
علی۳۱ و همکاران (۲۰۰۶)؛ مقایسه فیلوژنتیکی جدایه پاکستانی ویروس موزائیک هندوانه را با ۱۵ پوتـیویـروس از

پاسخی بگذارید