منبع تحقیق با موضوع ژن،، WMVدردسترس، ۵۴، جدایه

دانلود پایان نامه

(سروتیپ ۴ به ۳ آنتی بادی واکنش داده و جدایه‌های ایران در آن واقع شدند). آنالیز توالی‌یابی روی ناحیه NIb-CP که تنوع زیادی داشت با پرایمر ۴۰۲-۴۰۸ جفت بازی، انجام شد. همراه با ۵۴ جدایه WMVدردسترس در بانک ژن، ۳ گروه مولکولی با استفاده از برنامه‌هایW ClustalوMEGA 3 به دست آمد.
دسبیز و لکوک (۲۰۰۸)؛ وجود چندین نوترکیبی اختصاصی را

پاسخی بگذارید