منبع تحقیق با موضوع گسترش فضایی

توالی WMV-PK بسیار شبیه SMV در بیشتر ژنوم به استثنای ناحیه ۵’UTR میباشد. آنالیزها از شباهت نوکلئوتیدی بین توالی‌های WMV-PK و PSV(ویروس خط دار بادام زمینی) در نواحی P1 بخش N و C-ترمینال، HC-Pro و ۵’UTR نیز خبر دادند.
کلس۳۲ و همکاران (۲۰۰۶)؛ گسترش فضایی دو ویروس موزائیک زرد کدو و موزائیک هندوانه در کدوهای مسمایی تراریخته ZW-20B

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *