منبع تحقیق با موضوع Capi، هیدروکلرید، Top، Cucurbita

دانلود پایان نامه

بودند، پیدا نشد به این معنی که هیچ مدرکی برای انتخاب مثبت در ژنوم WMV وجود ندارد.
کرم و ال-میوسا۳۵ (۲۰۰۸)؛ خالص سازی و سرولوژی جدایه جردنین۳۶ ویروس موزائیک هندوانه را در Cucurbita pepo cv. Top Capi بررسی کرده‌اند. بافت آلوده این نوع کدوی مسمایی در ۰۵/۰ مولار بافر سیترات سدیم توسط دی تیوکاربامات دی اتیل سدیم و هیدروکلرید

پاسخی بگذارید