منبع تحقیق با موضوع cv.، Local، Nigerian، C.moschata

(۲۰۰۳)؛ وراثت مقاومت به چهار ویروس کدوئیان (از جمله ویروس موزائیک هندوانه) را در کدوی حلوایی بررسی کرده‌اند. از مطالعه نسلهای F1، F2 و اولین بک‌کراس ناشی از تلاقی C. moschata cv. Nigerian Local و C.moschata cv. Waltham Butternut، وراثت مقاومت به هر ویروس بررسی شد. Nigerian Local به عنوان یک منبع مقاومت به این چهار ویروس در اصلاح

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *