منبع تحقیق با موضوع cv.، Local، Nigerian، C.moschata

دانلود پایان نامه

(۲۰۰۳)؛ وراثت مقاومت به چهار ویروس کدوئیان (از جمله ویروس موزائیک هندوانه) را در کدوی حلوایی بررسی کرده‌اند. از مطالعه نسلهای F1، F2 و اولین بک‌کراس ناشی از تلاقی C. moschata cv. Nigerian Local و C.moschata cv. Waltham Butternut، وراثت مقاومت به هر ویروس بررسی شد. Nigerian Local به عنوان یک منبع مقاومت به این چهار ویروس در اصلاح

پاسخی بگذارید