منبع تحقیق با موضوع EM، ایزوله، CL، مشاهد

دانلود پایان نامه

نشان داد که در جنوب شرقی فرانسه فقط ایزوله EM هست، در حالیکه ایزوله CL در سرار کشور گسترده بود. علاوه بر این ۴ زیر گروه از ایزوله EM در جنوب شرقی فرانسه مشاهد شد. نوترکیبی بین گروههای CL و EM، که احتمالا به طور طبیعی بوجود آمده در این بررسی مشاهد شد. در آخر نتایج آنها نشان داد که ایزولههای EM در طول فواصل بلندگسترش نیافته است،

پاسخی بگذارید