منبع تحقیق با موضوع PI، ۵۹۵۲۰۳، هندوانه‌های، تلاقی‌های

دانلود پایان نامه

که گیاهان با این دو ویروس تلقیح شدند، فراوانی مقاومت به ZYMV کمتر از آنچه که انتظار می رفت پدیدار شد که این موضوع حاکی از کاهش توانایی گیاه به مقاومت به این ویروس توسط WMV بود. در بررسی مقاومت گیاه به این دو ویروس از تلاقی‌های میان تک بوته هندوانه‌های PI 595203 و حساس اصلاحی ۹۸۱۱ و ۹۸R استفاده شد. بر طبق نسبت‌های به دست آمده

پاسخی بگذارید