منبع تحقیق با موضوع SMV، WMV،، BCMV، WMV

دانلود پایان نامه

ویروس موزائیک و معمولی لوبیا، تعلق دارد. ناحیه P1 WMV، ۱۳۵ اسیدآمینه بلندتر از SMV است، همچنین توالی نیمی از ناحیه مذکور در بخش ‘۵ ژنوم حاکی از وجود هیچ رابطه بین SMV وWMV میباشد اما ۸۵ درصد شباهت ژنتیکی بین WMV و زیرگروه BCMV دیده شد. این موضوع بیانگر آن است که ظهور WMV، یک حادثه نوترکیبی اجدادی می‌باشد که به تمایز آن با SMV به

پاسخی بگذارید