منبع تحقیق با موضوع two-parameter، MEGA، Kimura’s، CP

دانلود پایان نامه

پاتوتیپ را شامل جدایه‌هایی با روابط ژنتیکی نزدیک تشکیل داد. این موضوع نمایانگر جایگزینی موقتی ژنوتیپ‌ها است. آنالیزهای توالی نوکلئوتیدی در سه منطقه ژنوم ویروس یعنی نواحی P1، CI و CP با استفاده از روش Kimura’s two-parameter و برنامههای MEGA 3، Clustal X و TREEVIEW نشان داد که شباهت کمتری از تنوع نوکلئوتیدی در منطقه P1 نسبت به دو

پاسخی بگذارید