منبع تحقیق با موضوع two-parameter، MEGA، Kimura's، CP

پاتوتیپ را شامل جدایه‌هایی با روابط ژنتیکی نزدیک تشکیل داد. این موضوع نمایانگر جایگزینی موقتی ژنوتیپ‌ها است. آنالیزهای توالی نوکلئوتیدی در سه منطقه ژنوم ویروس یعنی نواحی P1، CI و CP با استفاده از روش Kimura’s two-parameter و برنامههای MEGA 3، Clustal X و TREEVIEW نشان داد که شباهت کمتری از تنوع نوکلئوتیدی در منطقه P1 نسبت به دو

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *