ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

از دیرباز، اطلاع از چگونگی عملکرد واحدهای تحت بررسی، جهت اتخاذ تصمیم گیری های مناسب برای رسیدن به بهره وری بهتر، یکی از مهم ترین وظایف مدیران به حساب می آمد؛ اما امروزه با توجه به عواملی مانند پیچیدگی مسائل، حجم بالای اطلاعات، اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، رقابت شدید جهانی، تغییرات ناگهانی خط مشی به علت برخورد انفعالی با مشکلات حاد (مانند تورم، بیکاری و …)، محدود بودن واحدها در رابطه با تصمیم گیری های مناسب و غیره … بدون برخورد علمی نمی توان راهکار مناسبی اتخاذ کرد.

در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد، ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد تا بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمان ها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقاء عملکرد آن ها را منعکس نماید.

از آنجا که قلب و شریان اقتصادی کشور به بانک ها گره خورده، بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانک ها موجب شکوفایی اقتصادی و کمک به فرار از بحران های مالی می گردد. بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم ترین فعالیت های مدیران بانک ها تبدیل شده است. علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تواند گامی بلند در بهتر اجرا شدن فعالیت بانک ها گردد.

به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری استفاده می گردد که در این تکنیک از یکسری نهاده ها و ستاده های سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود. اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان همواره مورد توجه قرار داشته است که در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این امر، از مدل های مختلف تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است.

1-2 بیان موضوع

امروزه بحث ارزیابی عملکرد شعب بانک و تأثیری که شعب بر عملکرد کل موسسه دارد، بسیار چالش برانگیز و حائز اهمیت است. بانک ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم انداز، ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا به هدف اصلی خود که سودآوری و رضایت مشتری است دست یابد.

بانک ها برای رسیدن به هدفشان ملزم به ارزیابی دقیق شعب خود هستند تا بتوانند از این طریق شعب ناکارا، کمبودها و ضعف هایشان را شناسایی کنند و جهت بهبود و رسیدن به کارایی، اقدامات لازم را انجام دهند. برای رسیدن به این امر احتیاج به تکنیک مناسب و دقیق ارزیابی عملکرد می باشد که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد.

تحلیل پوششی داده ها تکنیکی نا پارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های چندگانه است. این روش دارای مدل های مختلفی است که  معروف ترین آن مدل های کلاسیک CCR و BCC می باشند. این مدل ها در تفکیک پذیری شعب از نظر کارایی و شناسایی کمبودها و ضعف ها ضعیف هستند و تعداد زیادی از شعب ناکارا را کارا در نظر می گیرند. بنابراین بانک ها با بهره گرفتن از این مدل ها قادر به شناسایی دقیق شعب خود نخواهند بود.

انتخاب بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد شعب، از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا این پژوهش سعی دارد با بهره گرفتن از مدل های دیگر تحلیل پوششی داده ها، مدل مناسب را شناسایی و شعب کارا را احصاء کند تا بانک ها از این طریق قادر به تشخیص دقیق شعب ناکارا و علل آن باشند.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

انسان همواره خواهان دستیابی به کارایی بیشتر است و آن را وسیله ای برای رسیدن به سود یا مطلوبیت بیشتر می داند. ازنظر اقتصادی، کارایی به مفهوم تخصیص بهینه منابع، حداکثر استفاده از منابع، تحمل حداقل هزینه ـبا تکنولوژی موجود ـ است. امروزه محاسبه کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری درصحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد پولی، نیز از این قاعده مستثنا نیستند. (حسن زاده, 1386).

از آنجا که کارکرد بهینه بانک ها، تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور برجای می گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه فضای رقابتی سالم، می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف داشته باشد. در این راستا یکی از روش هایی که بانک ها در جهت شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی و کیفیت عملکرد خویش دارند، سنجش عملکرد آنها از ابعاد گوناگون می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور حصول اهداف مترتب بر آن، شناسایی مدل جامع و کامل برای ارزیابی عملکرد بانک ها ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش مدل هایی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک ها پیشنهاد شده است.

1-4 اهداف پژوهش

  1. ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت در تهران
  1. تعیین شعب کارا و تعیین شعب ناکارا
  1. تعیین بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد

1-5 فرضیه پژوهش

این پژوهش فاقد فرضیه می باشد.

1-6 سؤال های پژوهش

  1. میزان کارایی شعب بانک ملت چگونه است؟
  1. شعب کارا و ناکارای بانک ملت کدامند؟
  1. بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد کدام است؟

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,