پایان نامه ارشد با موضوع : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 باشد، می تواند منجر به ارائه برآوردکننده ناسازگار و یا تورش داری گردد. هنگامی که در مدل داده های تلفیقی، متغیر وابسته به صورت وقفه در سمت مدل ظاهر می گردد، دیگر برآوردهای OLS سازگار نخواهد

 

3-17-2- ناهمسانی واریانس

یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این می باشد که اجزای اخلال uit که در تابع رگرسیون، جامعه ظاهر می شوند، دارای واریانس همسان می باشند یعنی:     i=1,2,…,n   اگر این فرض تأمین نشود دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود. مشکل ناهمسانی واریانس، در داده های مقطعی متداول تر از داده های زمانی می باشد. از آن جایی که یکی از ابعاد داده های تابلویی، بعد مقطعی می باشد. لذا در پژوهش حاضر امکان مواجه با مسأله ناهمسانی واریانس هست.  برای رفع ناهمسانی واریانس می توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بهره گیری نمود (ابریشمی،1383). در این پژوهش، به مقصود رفع ناهمسانی واریانس از تخمین زن های (EGLS) بهره گیری شده می باشد.

 

3-17-3- خود همبستگی

یکی دیگر از موارد نقض فروض کلاسیک، وجود همبستگی پیاپی[1] یا خودهمبستگی[2] در رگرسیون می باشد که به وضعیتی اشاره می کند که در آن میان اجزای اخلال نوعی ارتباط همبستگی مستقر می باشد. چنین حالتی به دلیل ارتباط جزء اخلال هر مشاهده (تفاوت متغیر وابسته با مقدار تخمینی اش) با جزء اخلال مشاهده دیگر به وجود می آید. راه حل متداول برای مطالعه احتمال وجود همبستگی پیاپی، بهره گیری از آزمون دوربین واتسون[3] می باشد. که در این پژوهش نیز برای این مقصود به کار گرفته شده می باشد. این آماره به طور معمول بین صفر تا 4 تغییر می کند. مرز تقریبی بین همبستگی پیاپی مثبت و منفی عدد 2 می باشد. اگر آماره در حدود 2 باشد به این معنی می باشد که در رگرسیون، خودهمبستگی وجود ندارد. از طریق مراجعه به جداول آماری مربوط به دوربین واتسون می توان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش وجود خود همبستگی قضاوت و نتیجه گیری نمود (جعفری سرشت، 1389).

 

3-17-4- هم خطی

[1] . Serial Correlation

[2] . Autocorrelation

[3] . Dorbin-Watson (DW)

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1