پایان نامه ارشد : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

-5- سؤال تحقیق

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده می باشد، آغاز می گردد. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند بایستی بر حل یک مساله اصلی سازماندهی گردد (خاکی، 1389).

مساله اصلی پژوهش در این پژوهش این می باشد که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

با در نظر داشتن سوال فوق فرضیه های پژوهش و روش انجام پژوهش تشریح می گردد.

 

1-6- فرضیه­های تحقیق

فرضیه یک حدس بخردانه می باشد که بر اساس آن پزوهشگر راه حل های احتمالی مساله را پیشنهاد می کند و به خصوص ارتباط بین متغیرهای موجود را پیش بینی می کند.(خلعتبری،1387)

به مقصود یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردیده می باشد:

فرضیه 1 : بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.

فرضیه 2 : بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.

فرضیه3 :. بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.

فرضیه 4 : تفاوت معناداری بین سود هر سهم، اهرم مالی و نسبت کیو توبین  در صنایع مختلف هست.

فرضیه فرعی 4-1- تفاوت معنا داری بین سود هر سهم در صنایع مختلف هست.

فرضیه فرعی 4-2- تفاوت معنا داری بین نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف هست.

فرضیه فرعی 4-3- تفاوت معنا داری بین نسبت کیو توبین در صنایع مختلف هست.

  • lnMVPSit = a0 + a1LEVit + a2BVPSit +a3DPSitit  
  • lnMVPSit = a0 + a1Tobins Qit + a2BVPSit +a3DPSitit                            

 

 

  1. روش بهره گیری شده برای آزمون فرضیه اصلی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن:

به مقصود آزمون فرضیه فرعی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن طبق شروط نمونه حاضر سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ انتخاب گردید و سپس به مطالعه وجود تفاوت معنی دار بین اهرم مالی، سود هر سهم و نسبت Q توبین این سه صنعت پرداخته گردید.

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1