پایان نامه ارشد در مورد : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

   هم خطی در اثر ارتباط خطی یا فنی متغیرهای مستقل مدل به وجود می آید. معیار تشخیص هم خطی (که به تورم واریانس معروف می باشد) مبتنی بر ضریب تغییر و واریانس رگرسیون در نتیجه ورود متغیرهای

 

 

مقدمه

در این فصل داده های جمع آوری شده مربوط به متغیرهای پژوهش با بهره گیری از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین، جداول اطلاعات آماری از متغیرهای اصلی مدل و بعضی اطلاعات پایه ای در خصوص مدل پژوهش در این فصل ارائه گردیده و در نهایت، نتایج اجرای مدل رگرسیونی اظهار خواهد گردید. در این پژوهش تأثیر سود هر سهم، اهرم مالی و نسبت Q توبین بر ارزش بازار سهام شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که در این ارتباط، تمامی آزمون های مربوطه انجام شده می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در هر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار Eviews6  و SPSS 17 صورت گرفته می باشد.

 

4-1- بخش اول

4-1-1-  آمار توصیفی داده های پژوهش

در این قسمت برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ- برا که توزیع نرمال پسماندها را مطالعه می کند محاسبه گردیده و نتایج در جدول (4-1) درج شده می باشد.

(جدول 4-1) آماره توصیفی داده های پژوهش

 

متغیرها

 

میانگین

 

 

میانه

 

 

حداکثر

 

 

حداقل

 

 

انحراف معیار

 

چولگی

 

 

کشیدگی

 

        جارگ برا
آماره          احتمال
LEV 0.643 0.645 2.781 0.138 0.238 3.231 29.993 14926.25 0.0000
EPS 900.483 574 7211 2221- 1265 2.696 12.947 2480.656 0.0000
DPS 762.06 400 7300 0 1188.184 3.459 16.664 4545.37 0.0000
TOBINQ 1.668 1.204 38.886 0.26 2.668 11.297 148.194 41.834 0.0000
BVPS 1576 1379 5980 2868- 849.32 1.393 9.366 935.688 0.0000
 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1