پایان نامه با کلید واژگان آسیب پذیری، سبک شناختی، سبک اسنادی

دانلود پایان نامه

باشند، آسیب پذیریم. به علاوه برخی از افراد در محیط های با فشار کمتر هم آسیب پذیرتر از دیگران هستند. یکی از آن عوامل آسیب پذیری ما سبک اسنادی منفی می باشد که همان سبکی است که سایر گروه های تحقیقی هم نشان داده اند که احتمال افسردگی را بالا می برد. مدل یکپارچه افسردگی این ارتباط را به خوبی عرضه می کند: سبک شناختی منفی یک متغیر

پاسخی بگذارید