پایان نامه با کلید واژگان آسیب پذیری

دانلود پایان نامه

تحقیق به طرز تعجب آوری کم می باشد. تنها دو تا از چنین متغیرهایی در نوشته های مربوط شناسایی شده اند. اول آن که فقدان مشارکت های اجتماعی لذت بخش احتمال افسردگی را بالا می برد. این را می توان به طور مستقیم از مدل استنباط کرد که خود واضح ترین نشانه است که تاکنون از آسیب پذیری ناشی از کاهش تقویت در ارتباط با افسردگی به دست آمده است.

پاسخی بگذارید