پایان نامه با کلید واژگان سبک اسنادی، آسیب پذیری

دانلود پایان نامه

بین اهمیت خود را از دست می دهد ولی چنان چه در سایر مطالعات نشان داده شده است، صرف وجود تنش بالا یک پیش بینی مهم تلقی می شود. بنابراین، اگر حوادث پیشایند به اندازه کافی نیرومند باشند همه نوجوانان (و شاید بزرگسالان) بدون توجه به سبک اسنادی در مقابل افسردگی آسیب پذیر می شوند وقتی که عناصر فشارزا۶۱، قدرت کمتری دارند، آسیب پذیری های

پاسخی بگذارید