پایان نامه با کلید واژگان سلامت جسمی، آسیب پذیری

دانلود پایان نامه

انگاری
D

به طور کلی معلوم شده است که مشاجره های روزمره، رویدادهای منفی عمده زندگی و مسائل مربوط به سلامت جسمی، آسیب پذیری در مقابل دوره های اولیه افسردگی را افزایش می دهد(اسماعیلی،۱۳۸۹).
هر یک از این متغیرها نقطه A را در مدل نشان می دهند چرا که آن ها رویدادهایی از زندگی می باشند که در حال حاضر به عنوان زمینه ها

پاسخی بگذارید