پایان نامه با کلید واژگان عوامل خطر

دانلود پایان نامه

فردی (کاف۶۶ و همکاران، ۲۰۰۵، مون رو۶۷ و همکاران، ۱۹۹۹، رین هرز و همکاران، ۱۹۹۹). با وجود این که در برخی از مطالعات طلاق یا جدایی به عنوان یکی از عوامل خطرزای مهم در رشد بعدی افسردگی مشخص نشد (مثل رین هرز و همکاران، ۱۹۹۹)، سایر مطالعات گزارش کرده اند که طلاق والدین در کودکی با افزایش خطر افسردگی همراه است (شورت۶۸، ۲۰۰۲). در گذشته،

پاسخی بگذارید