پایان نامه با کلید واژگان پیشایندهایی، شویم،، لوینسون، خلق،

دانلود پایان نامه

سوی تمرکز روی تجربه درونی (مثل حالت خلق، حس های جسمانی) و خودیابی و تحلیل خویش با یک روش متمرکز بر درون حاصل می شود (همان منبع).
اطلاعات گزارش شده توسط لوینسون و همکاران و آن چه در بالا آمد نشان می دهد که هر یک از ما در اثر پیشایندهایی که به اندازه کافی شدید باشند می توانیم افسرده شویم، همه ما هنگامی که بحران های شخصی شدید

پاسخی بگذارید