پایان نامه درمورد امام صادق، پرسش نامه

فریدمن به این صورت است:

که در آن k تعداد تیمارها، n تعداد بلوک ها و مجموع رتبه های j امین ستون( تیمار) است. همانند آزمون U (کروسکال- والیس)، آماره آزمون x2 تقریباً دارای توزیع2 x با (1-k) درجه آزادی است.
3-9-3) روش آنتروپی شانون(Shannon Enteropy)
یک مفهوم اساسی در علوم فیزیک، اجتماعی و سیستم ها، آنتروپی می باشد. آنتروپی نشان دهنده مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام است. به عبارت دیگر، آنتروپی در تئوری اطلاعات شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان که به وسیله یک توزیع بیان می شود. این عدم اطمینان به صورت ذیل نوشته می شود:

رابطه ریاضی فوق با این فرض که محتوای یک پیام از نقطه نظر m پاسخگو در n مقوله طبقه بندی شده است، مورد بحث قرار می گیرد. برای تشریح الگوریتم روش آنتروپی شانون لازم می آید که ابتدا پیام بر حسب مقوله ها به تناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی شمارش شود. نتیجه جدول کلی فراوانی ها خواهد شد که شکل کلی آن در جدول ذیل آمده است:
Xn

X2
X1
مقوله پاسخگو

1

2
m

بر اساس داده های جدول فوق، مراحل الگوریتم به شرح ذیل بیان می شود:
مرحله 1) ماتریس فراوانی های جدول را بهنجار می کنیم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود:
m) و…و2و (i= 1
n)و…و2و1=j )
مرحله 2) بار اطلاعاتی مقوله را محاسبه می نماییم. بدین منظور از رابطه زیر استفاده می شود:

m) و…و2و(i= 1
و

مرحله3) با استفاده از بار اطلاعاتی مقوله ها n)و…و2و1=j )، ضریبب اهمیت هر یک از مقوله ها را محاسبه می کنیم. هر مقوله دارای بار اطلاعاتی بیشتری است باید از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. محاسبه ضریب اهمیت مقوله طبق رابطه زیر محاسبه می گردد:
n)و…و2و1=j )

4-1) مقدمه
یکی از مهم ترین بخش های هر پژوهش علمی، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمودن فرضیه ها است که تحقیقات علمی با آن به نتیجه می رسد. در این خصوص یکی از نکاتی که لازم است تعریف روش، نوع و فرآیند پژوهش و نیز جامعه آمری است. بنابر این بایستی با توجه به ماهیت و محتوای موضوع مورد مطالعه، روش تحقیق مناسبی را انتخاب نمود.
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق روش های متعددی وجود دارد که همه این روش ها را می توان تحت عنوان روش های تحلیل توصیفی و روش های تحلیل استنباطی طبقه بندی نمود.
روش های تحلیل توصیفی صرفاً به توصیف شرایط موجود می پردازد و عمل تعمیم نتایج حاصل، فقط به افراد گروه خاصی که مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفته اند، محدود می شود. روش های تحلیل استنباطی نتایج حاصل از تحلیل را که فرآیند پیچیده تری نسبت به روش های تحلیل توصیفی دارد، به جامعه ای بزرگ تر که نمونه متعلق به آن جامعه است، تعمیم می دهد.
در این تحقیق آمار توصیفی مربوط به آزمودنی ها ارائه خواهد شد و یافته های تحقیق بیان خواهد گردید. در نهایت بر اساس نتایج حاصله در مورد صحت فرضیه های تحقیق تصمیم گیری خواهد شد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسش نامه استخراج و در فضای EXCEL تنظیم گردیده است. سپس از طریق نرم افزار SPSS و EXCEL، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
4-2) تحلیل داده ها
4-2-1) تجزیه و تحلیل با روش آزمون علامت
به منظور تحلیل داده ها ابتدا 7 فرضیه اصلی و در ادامه 53 فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت.

– انجام آزمون فرضیه جهت اثبات فرضیات اصلی
به منظور اثبات فرضیه های اصلی تحقیق به روش تست علامت مراحل ذیل انجام پذیرفت:
1) تعریف فرض ها: بدین منظور برای هر متغیر دو فرض زیر تعریف گردید:
فرضیه اول: برنامه ریزی استراتژیک یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضیه دوم: مدیریت تحول یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضیه سوم: مدیریت عملکرد یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضیه چهارم: پایش و اشراف بر سیستم یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضیه پنجم: نظام پاسخگویی و تشویق یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضیه ششم: سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
فرضیه هفتم: حسابرسی عملکرد یکی از عوامل جانبی اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3
2) آماره آزمون: n تعداد نمونه و 0/5=? می باشد. همان طور که در فصل قبل توضیح داده شد، در مواردی که تعداد نمونه ها زیاد باشد از تقریب نرمال استفاده می کنیم.
3) مقدار بحرانی: مقدار بحرانی را مطابق p،n،? C از جدول احتمال های تجمعی دو جمله ای محاسبه می نماییم. اگر z کوچک تر یا مساوی مقدار بحرانی باشد فرض صفر تأیید می شود و اگر بزرگتر از مقدار بحرانی باشد فرض صفر رد می شود.
نتایج حاصل از محاسبات انجام
گ
رفته بدین شرح است:

جدول 4-1) آزمون علامت برای عناصر اصلی و عنصر جانبی مدل

برنامه ریزی استراتژیک
مدیریت تحول
مدیریت عملکرد
پایش و اشراف
نظام پاسخگویی و تشویق
سیستم ABC
حسابرسی عملکرد

1
3.57
3.80
3.91
3.80
3.77
4.75
3.67

2
3.43
2.60
2.82
3.20
3.31
3.00
1.67

3
5.00
4.30
4.45
4.80
3.85
4.50
5.00

4
3.00
4.40
3.36
3.00
4.54
4.25
4.33

5
4.00
3.60
4.00
4.60
4.15
4.00
4.33

6
4.43
2.80
3.18
4.00
2.62
2.75
3.67

7
4.00
4.60
4.64
4.60
4.23
4.50
5.00

8
4.14
3.50
4.45
4.40
4.31
4.50
4.33

9
4.14
3.90
3.73
3.80
4.31
5.00
5.00

10
4.86
3.70
2.91
3.60
4.23
4.25
4.67

11
4.29
4.44
4.64
5.00
4.54
3.75
4.50

12
4.29
4.20
4.36
4.20
4.15
4.00
4.67

13
3.86
4.40
3.91
4.20
3.92
4.00
4.00

14
3.86
4.10
3.40
3.80
3.83
5.00
4.00

15
3.71
4.10
3.91
3.40
4.15
3.50
3.67

16
4.83
4.40
4.09
4.60
4.54
3.00
4.67

17
3.14
2.80
3.60
3.60
3.38
2.25
2.67

18
3.57
4.20
4.18
3.80
3.85
3.25
4.00

19
3.00
2.40
2.00
1.80
2.50
2.00
2.33

20
3.86
4.60
3.09
3.40
3.62
4.00
4.00

21
3.86
4.70
4.36
4.40
4.46
2.75
1.33

22
4.86
4.20
4.36
4.60
4.15
4.00
3.67

23
2.86
4.00
3.00
3.60
3.54
4.00
2.00

24
4.57
4.10
4.27
4.00
4.77
4.50
5.00

25
3.57
4.10
2.00
3.20
3.31
2.75
4.33

26
4.71
5.00
4.55
4.40
5.00
4.50
4.67

27
3.00
4.40
4.64
4.40
4.46
4.00
4.00

28
4.14
4.00
4.73
4.80
4.46
5.00
3.67

29
4.00
4.10
4.18
4.00
4.15
3.75
5.00

30
2.71
2.30
2.00
3.00
2.46
3.00
4.00

31
4.14
4.25
4.00
4.40
4.15
4.00
3.67

P
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Q
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
X
26
26
25
28
28
23
26
n
28
31
30
29
31
28
31
np
14
15.5
15
14.5
15.5
14
15.5
npq
7
7.75
7.5
7.25
7.75
7
7.75
rad (npq)
2.64575
2.78388
2.73861
2.69258
2.78388
2.64575
2.78388
z= (x-np)/?npq=
4.54
3.7
3.65
5.01
4.49
3.40
3.77

مقدار بحرانی متناسب با این آزمون645/1می باشد، همانطور که مشاهده می شود تمامی z های بدست آمده از مقدار بحرانی بیشتر می باشد، لذا آماره آزمون در ناحیه H1 واقع شده است. که این امر به معنای تأیید فرضیه H1 است.در نتیجه فرض صفر در تمامی موارد رد می شود لذا کلیه فرضیات اصلی مدل تأیید می گردد.
این بدین معناست که پاسخ دهندگان اذعان داشته اند که عناصر ذکر شده در پرسش نامه برای استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار می باشد.

– انجام آزمون فرضیه جهت اثبات فرضیات فرعی
جهت اثبات فرضیات فرعی مدل به روش تست علامت، مراحل ذیل انجام طی شد:
1) تعریف فرض ها: برای تعریف فرض ها برای سئوال ها، همانند فرضیات اصلی مدل که در بالا صورت گرفت، برای هر سئوال فرض H0 و H1 تعریف گردید
فرضیات فرعی مرتبط با هر متغیر یا همان عناصر مدل به شرح زیر می باشد:
– فرضیات فرعی برنامه ریزی استراتژیک:
فرضیه 1: بیان جامع رسالت و اهداف استراتژیک دانشگاه برای پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق(علیه السلام) اثرگذار است.
H0: µ ? 3
H1: µ > 3

فرضیه 2: تشریح اهداف عملیاتی دانشگاه جهت نیل به رسالت دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق(علیه السلام) اثرگذار است.
H0: µ ? 3
H1 : µ > 3

فرضیه 3: توضیح نحوه دستیابی به اهداف استراتژیک از طریق اهداف عملیاتی مطرح شده، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق(علیه السلام) اثرگذار است.

H0: µ ? 3
H1: µ > 3

فرضیه 4: بیان اهداف کوتاه مدت بخش های مختلف دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق(علیه السلام) اثرگذار است.

H0: µ ? 3
H1: µ > 3

فرضیه 5: تعیین برنامه های بخش های دانشگاه جهت نیل به اهداف کوتاه مدت بیان شده، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق(علیه السلام) اثرگذار است.
H0: µ ? 3

Author: mitra5--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *