پایان نامه درمورد حاشیه، تاثیر، نشینان

سوالات شماره 1-10 الی 5-10 که در پرسشنامه های این تحقیق طراحی و بکار گرفته شده است .
ب)اعتماد اجتماعی
در این تحقیق منظور از اعتماد اجتماعی یعنی اعتماد داشتن به جامعه و تکیه کردن بر اعتماد و تاثیر آن بر فرآیند توسعه ، هر جا که سطح اعتماد بالا باشد مشارکت و همیاری مردم نیز در عرصه های اجتماعی بیشتر و آسیب های اجتماعی کمتر است.
اعتماد اجتماعی سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان
(فرآیند تاثیر اجتماعی اجتماعی در سرمایه اجتماعی)
جهت عملیاتی کردن و سنجش این متغیر ها (اعتماد اجتماعی)سوالات شماره 1-11 الی 6-11 در پرسشنامه این تحقیق به کار گرفته شده است.
پ)مشارکت
در تحقیق حاضر منظور از مشارکت ، عبارت است از عمل یا وضعیت شرکت بهره وری در چیزی ، مشارکت بر اساس رابطه خویشاوندی که بیش از یک نفر در آن شرکت داشته باشد (اکبری,28:1383).
در این فرضیه ، مشارکت (رسمی و غیر رسمی ) باعث افزایش سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان می شودو باالعکس.
مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان
(فرآیند تاثیر مشارکت اجتماعی در سرمایه اجتماعی)
جهت عملیاتی کردن و سنجش این متغیرها (مشارکت اجتماعی)سوالات 1-12 الی 8-12در پرسشنامه این تحقیق به کار گرفته شده است.
ت)انسجام اجتماعی
در این تحقیق منظور از انسجام اجتماعی ، به معنی استحکام درونی و مترادف با وحدت اجتماعی است .و معنی توافق افکار ، احساسات و اعمال تعریف می کندکه محدت یک گروه یا یک جامعه را روشن می سازد.
انسجام اجتماعی سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان
(فرایند تاثیر انسجام اجتماعی بر سرمایه اجتماعی)
جهت عملیاتی کردن و سنجش این متغیر (انسجام اجتماعی )سوالات از شماره 1-13الی 5-13در پرسشنامه این تحقیق بکار گرفته شده است.
ث)روابط اجتماعی
در این تحقیق منظور از رابطه ، به معنای ارتباطی است از هرنوع بین دو یا چند واقعیت.معمولا” ارتباطات بین دو شخص یا گروه و نه ارتباط های بین دو پدیده اجتماعی را می رساند.
روابط اجتماعی سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان
(فرآیند تاثیر روابط اجتماعی بر سرمایه اجتماعی).
جهت عملیاتی کردن و سنجش این متغیر (روابط اجتماعی)سوالات از شماره 1-14 الی 5- 14 در پرسشنامه این تحقیق به کار گرفته شده است.

Author: mitra5--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *