پایان نامه در مورد : تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-8 متغّیرهای تحقیق و تعاریف مربوط

در این تحقیق مولفه های های بازاریابی ارتباط مند شامل چهار متغیر: اعتماد، تعّهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض هستند که به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و یک متغیر وابسته هست که عبارت می باشد از: افزایش وفاداری مشتریان.

تعریف مفهومی اعتماد: یکی از مهم ترین مولفه های بازاریابی ارتباط مند می باشد. دوایر و دیگران اعتماد را به عنوان اعتقاد یک طرف ارتباط به قابل اتکا بودن گفته ها و تعهّدات طرف دیگر تعریف می کنند. اعتماد ممکن می باشد به انتظارات یا اعتمادپذیری فرد نسبت به چیزی نسبت داده گردد. اعتماد ممکن می باشد منجر به باور کلمات از دهان تولیدکننده یا تبلیغات برند گردد . در نتیجه این اعتماد  تأثیر مهمی را در فرایند تصمیم گیری ، بازی می کند و بکارگیری محصول را آسان می کند .(McAllister, 1995) مورگان و هانت نیز معتقدند شکل گیری اعتماد در ارتباط متضمن داشتن سطحی از اطمینان به راستی و درستی قول ها وعده های طرف مقابل توسط هر یک از طرفین می باشد.(Ndubisi, 2007, 546).

تعریف عملیاتی اعتماد:قابل اعتمادبودن قول هاورعایت دقیق  در کارها توسط کارکنان و پایبند بودن بانک به وعده هایش واطمینان داشتن به ان ومحکم و استوار بودن بانک در فراهم کردن خدمات مناسب برای مشتریان

تعریف مفهومی تعهّد: مورمن در سال 1992 تعهّد را تمایل همیشگی به حفظ ارتباط ارزشمند تعریف کرده می باشد، این به معنای سطحی بالاتر از التزام به موفقیت آمیز بودن یک ارتباط و رضایت بخش و نفع آور ساختن آن می باشد. دوایر و دیگران تعهّد را به عنوان التزام صریح یا ضمنی به استمرار ارتباط بین طرفین مبادله تعریف کرده اند. مورگان و هانت نیز تعهّد به ارتباط را تمایل پایدار شرکای تجاری به حفظ روابط ارزشمند تعریف کرده اند و معتقدند تعّهد زمانی شکل خواهد گرفت که یکی از طرفین ارتباط به اهمیت ارتباط اعتماد داشته باشد و برای حفظ یا ارتقای ارتباط حداکثر کوشش خود را بنماید (Ndubisi,2007,547) .

مشتری به برند به عنوان یکی از مهمترین نتایج درنظر گرفته شده می باشد. وفادرای مشتری به برند یک نوع تعهد نسبت به نام تجاری می باشد که موجب رفتار خرید مجدد مشتری علی­رغم کوشش های بازاریابی بالقوه رقبا برای شکست ائتلاف بین برند و مشتری می گردد(. (Alam& et al, 2012

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1