پایان نامه رایگان با موضوع (شین۶۵،۲۰۰۱).، MDD، مون، روی۶۴

دانلود پایان نامه

بررسی قرار داده اند (لوینسون و همکاران، ۱۹۹۴، مون روی۶۴ و همکاران، ۱۹۹۹). مطالعات متعددی به این نتیجه رسیدند که بیماران DD به میزان بیشتری نسبت به بیماران MDD سختی های کودکی را گزارش کرده اند (شین۶۵،۲۰۰۱).
منابع خاصی از فشار که با افسردگی در کودکی و نوجوانی رابطه دارند عبارتند از: ناراحتی ها، فقدان ها، جدایی و تعارض های بین

پاسخی بگذارید