پایان نامه رایگان با موضوع فشار روانی، سبک اسنادی، آسیب پذیری

دانلود پایان نامه

انجام شده توسط لوینسون و دیگران در سال ۲۰۰۱) نیز نشانگر ارتباط نظری بین نقطه A (پیش آیندهای آنی) و نقطه G (عوامل دیرپای آسیب پذیری) است. در این بررسی گزارش شده است که شروع افسردگی در اشخاص مربوط به سبک اسنادی منفی۶۰ در سطوح پایینی از فشار روانی است (نه سطوح بالایی از آن) سبک اسنادی در سطوح بالای فشار روانی به عنوان یک عامل پیش

پاسخی بگذارید