پایان نامه رایگان با موضوع مبین، تاکنون،، شود(به، نریمانی،۱۳۷۶).

دانلود پایان نامه

مبین یک حلقه از زنجیره رویدادهایی است که توسط مدل، پیشگویی می شود(به نقل از نریمانی،۱۳۷۶).
باید تحقیقاتی آتی برای کمک به تعیین اعتبار این مدل افسردگی و یا پالایش بعدی آن بتواند به طور موثری بر ارائه شواهد بیشتر در رابطه با نقش کاهش تقویت مثبت یا افزایش تجربیات آزارنده تمرکز کند. تاکنون، شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهند

پاسخی بگذارید